Regulamin

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO I KINA PLENEROWEGO W SOPOCIE

§1

Pokazy plenerowe i samochodowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na parkingu przy Operze Leśnej w Sopocie, przy ul. Stanisława Moniuszki (dalej: „Parking”).

§2

Organizatorem Pokazów jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.kinosopot.pl.

§3

Wstęp na obiekt, o których mowa w pkt 1 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora na podstawie akredytacji lub biletów zakupionych wyłącznie w trybie przedsprzedaży online na stronie Wydarzenia www.kinosopot.pl. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził sprzedaży biletów.

§4

  1. Wszyscy widzowie oraz akredytowani goście muszą posiadać na twarzy przy wstępie na obiekt wydarzenia maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Pokazów. Obowiązek ten dotyczy zarówno widzów w strefie pokazów kina plenerowego jak i strefie kina samochodowego.
  2. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą przebywać na terenie Wydarzenia, tj. przez cały czas w strefie kina plenerowego i samochodowego. 

§5

Każdy uczestnik pokazu przed wejściem na teren wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.

§6

Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

§7

Każdy z widzów przed i w trakcie, a w przypadku widzów w samochodach również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

§8

  1. W przypadku wjazdu na strefę kina samochodowego do udziału w pokazach dopuszczane są wyłącznie samochody osobowe do wysokości 2 m, a liczba osób w samochodzie może wynieść maksymalnie 2 osoby.
  2. Organizator upoważnia obsługę̨ Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom. 

§9

W strefie kina samochodowego uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym miejscu i zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym – luzie”). 

§10

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.

§11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również̇ szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Parkingu. 

§12

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na teren Parkingu, bez podawania uzasadnienia:

a)  osobom zachowującym się̨ agresywnie

b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających

c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia

d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§13

  1. Ze względu na plenerowy charakter Pokazów, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Pokazów złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
  2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Pokazów na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Pokazów zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.

§14

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§15

  1. Uczestnicy Pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco. 
  2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywają̨ się̨ Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.

§16

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu

§17

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć́ na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§18

  1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.kinosopot.pl.